GÜNDEM Haber Girişi: 19.11.2021 - 09:27, Güncelleme: 19.11.2021 - 09:42

BAK SEN SEFERİHİSAR BELEDİYESİ'NE... İHALELER TEK KİŞİYE VERİLMİŞ...

 

BAK SEN SEFERİHİSAR BELEDİYESİ'NE... İHALELER TEK KİŞİYE VERİLMİŞ...

Seferihisar Belediyesi'nde tam 28 adet usulsüzlük ortaya çıkarıldı.
Sayıştay denetçilerinin en çok usulsüzlük bulduğu belediyelerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar Belediyesi.  Müfettişler 2019 ve öncesi yaptıkları yani Mustafa Tunç Soyer'in de belediye başkanlığı yaptığı döneme ait verileri ortaya döktü. Yapılan ayrıntılı çalışmada Seferihisar Belediyesi'nde tam 28 adet usulsüzlük ortaya çıkarıldı. Usulsüzlükler Sayıştay raporunda maddeler halinde şöyle sıralandı: 1. İlk Madde ve Malzemeler Hesabının Gerçeği Yansıtmaması 2. Kamu İdaresinin Bütçe İçi İşletmesine Tahsis Edilen Ödeneğin Bütçeleştirme İşleminin İlgili Mevzuat Hükümlerine Uygun Olmaması 3. Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması 4. Borç Stok Tutarının Hatalı Tespit Edilmesi, Borçlanma Limit Aşımına Dair İzin Alınmaması ve İtfa Tablosu ile Kesin Mizan Arasında Farklılıklar Bulunması 5. Yeniden Değerleme Oranında Artırılması Gereken Bazı Vergi ve Harçların Güncellenmemesi 6. Ambalaj ve Cam Atıklarının Toplanması ve Değerlendirilmesi İşinin İhale Edilmemesi ve Verilen İmtiyaz Hakkı Karşılığında Gelir Elde Edilmemesi 7. Belediye Sınırları İçerisinde Yapılmış Olan Kamulaştırma İşlemlerine İlişkin Bilgilerin Tapu İdaresinden Alınmaması 8. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları Kapsamında Yer Almasına Karşın Belediye Tarafından Yol Üstü Otoparkların Kiraya Verilmesi 9. Çevreyi Kirletecek Şekilde Atık Bırakanlara Çevre Kanunu Uyarınca Ceza Kesilebilmesi İçin Gereken Yetki Belgesinin Alınmaması 10. Eğlence Hizmeti Sunan İşletmelerden Eğlence Vergisinin Alınmaması 11. Kamu İdaresinden Ruhsat Alma Zorunluluğu Bulunmayan İşyerlerine Çevre Temizlik Vergisi Tahakkukunun Yapılmaması ile Emlak Vergisi Tahakkukunun Eksik Yapılması 12. Emlak Vergisi Hesaplamalarında Kullanılan Bina İnşaat Sınıflarının Hatalı Tespit Edilmesi 13. İşletme Hakkı Niteliğindeki Kiralamalar Üzerinden Katma Değer Vergisi Tahsil Edilmemesi 14. Muafiyet Tesis Edilen Mükelleflerin Muafiyet İçin Gerekli Şartları Sağlaması Hususunda Etkin Bir Tespit ve Teyit Mekanizmasının Bulunmaması 15. Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması 16. Kurumun Yıllık Toplam Personel Giderlerinin, Bir Önceki Yıl Bütçe Gelirlerinin %40’ını Aşması 17. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması İçin Tahsil Edilen Katkı Paylarının Mevzuatında Belirtilen Zamanlarda İlgili İdareye Gönderilmemesi 18. Belediye Mülkiyetindeki Bazı Taşınmazların Pazarlık Usulü İle İhale Edilmesi 19. Hazine Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazın Protokol Yapılmaksızın Kiraya Verilmesi 20. Kamu İdaresinin Kiraya Vermiş Olduğu Bazı Taşınmazların, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları 21. Kiralanan Taşınmazlara İlişkin Sözleşmelerin Gerekli Şartları Taşımaması 22. Paylaştırma, Devir ve Tasfiye Komisyonu Kararı ile Seferhisar Belediyesine Devredilen Bir Kısım Taşınmazın Belediye Adına Tapu Tescilinin Yapılmaması 23. Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulüyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarının Kanunda Öngörülen % 10’luk Sınırı Aşması ve Kamu İhale Kurumunun Uygun Görüşünün Alınmaması 24. İhaleye Katılan Aday veya İsteklilerin İhale Kontrol Sisteminden Kontrol Edilmemesi 25. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmadan Özel Hakka Sahip Olmayan Kişiden Doğrudan Temin Suretiyle Hizmet Temin Edilmesi 26. Geçici Görevlendirmelerin Mahsup İşlemlerinde Mevzuata Aykırı Uygulamalar Yapılması 27. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Belediye Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilme İşlemlerinin Hatalı Yapılması 28. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Olmadan Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Bulunması   OTOPARK İŞİNDE USULSÜZLÜK VAR Sayıştay denetçileri Seferihisar’da otopark ihalelerinde yaptıkları incelemede belediyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olan ilçe içerisindeki otopark alanlarını Seferihisar Belediyesi’nin kendisinin ihaleye verdiğini belirledi. Müfettişler yüzlerce aracın park edeceği alanların spor kulübüne 3 yıllığına Seferihisar Belediyesi tarafından kiralandığını ortaya çıkardı. Raporda otopark usulsüzlüğü şöyle yer aldı: ‘ Yapılan incelemelerde büyükşehir belediyesi görev ve sorumlulukları kapsamında yer almasına rağmen Seferihisar ilçe belediyesi tarafından ihale yapılarak yol üstü otoparkların kiraya verildiği görülmüştür. Büyükşehir belediyelerinde, ilçe belediyelerinin yol üstü otopark işletebilmesi mümkün değildir. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde de yol üstü otoparklar idarenin iştiraki konumunda olan İzelman AŞ’ye meclis kararı ile işlettirilmektedir. 3 YILLIĞINA 20 BİN LİRAYA KİRALANMIŞ Yapılan incelemede Belediye encümeninin 25/06/2015 tarihli kararı ile açık ihale usulü ile 3 yıllığına 20.100.00 TL bedelle spor kulübü derneğine cadde ve sokak üstlerini otopark alanları olarak belirleyip kiraladığı tespit edilmiştir.’ EĞLENCE YERLERİNDEN VERGİ ALINMAMIŞ Seferihisar Belediyesi’nin ilçe içerisindeki eğlence yerlerinden vergi almadığı böylelikle belediyeyi maddi zarara uğrattığı Sayıştay raporlarına yansıdı. Raporda bu bölümde şöyle denildi: Belediye sınırları içerisinde yer alıp eğlence hizmeti sunan işletmeler için Eğlence Vergisi tahakkukunun yapılmadığı, bu suretle Belediyenin gelir kaybına uğradığı tespit edilmiştir. İzmir Seferihisar Belediyesi mücavir sınırları içerisinde yer alan ve yukarıdaki mahiyette faaliyet gösteren işyerlerinin bulunmasına rağmen herhangi bir tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılmamıştır. İdare tarafından söz konusu iş yerlerinden eğlence vergisi alınmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve idare gelirlerini olumsuz etkilediği görülmüştür. İHALELER TEK KİŞİYE VERİLMİŞ Sayıştay denetçilerinin Seferihisar Belediyesi ile ilgili yaptıkları incelemede özellikle ihaleler mercek altına alınmış. İhalelerin hemen hepsinde ise kanuna aykırılık belirlenmiş. İhaleler ile ilgili bölümlerde yapılan bir belirleme ise aynen şu şekilde kağıda dökülmüş.  ‘Yapılan incelemede 127 adet taşınmaz kiralamasına ilişkin ihalelerin açık ihale usulü ile yapılmasına rağmen teklif edilen bedellerin uygun görülmediği gerekçesi ile 2886 sayılı Kanun’un 49’ncu maddesi gereğince pazarlık usulüne bırakıldığı tespit edilmiştir. Belediye bu yöntemle kanuna aykırı olarak ihaleleri pazarlık usulü ile tek kişiye vermiştir. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerle, belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların pazarlık usulü ile kiralanması mümkün olmayıp mevzuata aykırı bir işlem tesis edildiği değerlendirilmektedir. TEKEL BAYİ SU SPORLARI MERKEZİ OLMUŞ Belediyenin mülkiyetinde bulunmayan devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan (kıyı alanında yer alan) alanın üzerinde yer alan büfenin Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile protokol (kullanım sözleşmesi) yapılmaksızın kiraya verildiği tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu büfenin amacı dışına çıkarak işyerini su sporları merkezine dönüştürdüğü görülmüştür.     
Seferihisar Belediyesi'nde tam 28 adet usulsüzlük ortaya çıkarıldı.

Sayıştay denetçilerinin en çok usulsüzlük bulduğu belediyelerden biri de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar Belediyesi.  Müfettişler 2019 ve öncesi yaptıkları yani Mustafa Tunç Soyer'in de belediye başkanlığı yaptığı döneme ait verileri ortaya döktü. Yapılan ayrıntılı çalışmada Seferihisar Belediyesi'nde tam 28 adet usulsüzlük ortaya çıkarıldı. Usulsüzlükler Sayıştay raporunda maddeler halinde şöyle sıralandı:

1. İlk Madde ve Malzemeler Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

2. Kamu İdaresinin Bütçe İçi İşletmesine Tahsis Edilen Ödeneğin Bütçeleştirme İşleminin İlgili Mevzuat Hükümlerine Uygun Olmaması

3. Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

4. Borç Stok Tutarının Hatalı Tespit Edilmesi, Borçlanma Limit Aşımına Dair İzin Alınmaması ve İtfa Tablosu ile Kesin Mizan Arasında Farklılıklar Bulunması

5. Yeniden Değerleme Oranında Artırılması Gereken Bazı Vergi ve Harçların Güncellenmemesi

6. Ambalaj ve Cam Atıklarının Toplanması ve Değerlendirilmesi İşinin İhale Edilmemesi ve Verilen İmtiyaz Hakkı Karşılığında Gelir Elde Edilmemesi

7. Belediye Sınırları İçerisinde Yapılmış Olan Kamulaştırma İşlemlerine İlişkin Bilgilerin Tapu İdaresinden Alınmaması

8. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları Kapsamında Yer Almasına Karşın Belediye Tarafından Yol Üstü Otoparkların Kiraya Verilmesi

9. Çevreyi Kirletecek Şekilde Atık Bırakanlara Çevre Kanunu Uyarınca Ceza Kesilebilmesi İçin Gereken Yetki Belgesinin Alınmaması

10. Eğlence Hizmeti Sunan İşletmelerden Eğlence Vergisinin Alınmaması

11. Kamu İdaresinden Ruhsat Alma Zorunluluğu Bulunmayan İşyerlerine Çevre Temizlik Vergisi Tahakkukunun Yapılmaması ile Emlak Vergisi Tahakkukunun Eksik Yapılması

12. Emlak Vergisi Hesaplamalarında Kullanılan Bina İnşaat Sınıflarının Hatalı Tespit Edilmesi

13. İşletme Hakkı Niteliğindeki Kiralamalar Üzerinden Katma Değer Vergisi Tahsil Edilmemesi

14. Muafiyet Tesis Edilen Mükelleflerin Muafiyet İçin Gerekli Şartları Sağlaması Hususunda Etkin Bir Tespit ve Teyit Mekanizmasının Bulunmaması

15. Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Tahakkuk ve Tahsilatının Yapılmaması

16. Kurumun Yıllık Toplam Personel Giderlerinin, Bir Önceki Yıl Bütçe Gelirlerinin %40’ını Aşması

17. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması İçin Tahsil Edilen Katkı Paylarının Mevzuatında Belirtilen Zamanlarda İlgili İdareye Gönderilmemesi

18. Belediye Mülkiyetindeki Bazı Taşınmazların Pazarlık Usulü İle İhale Edilmesi

19. Hazine Mülkiyetinde Bulunan Taşınmazın Protokol Yapılmaksızın Kiraya Verilmesi

20. Kamu İdaresinin Kiraya Vermiş Olduğu Bazı Taşınmazların, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları

21. Kiralanan Taşınmazlara İlişkin Sözleşmelerin Gerekli Şartları Taşımaması

22. Paylaştırma, Devir ve Tasfiye Komisyonu Kararı ile Seferhisar Belediyesine Devredilen Bir Kısım Taşınmazın Belediye Adına Tapu Tescilinin Yapılmaması

23. Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulüyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarının Kanunda Öngörülen % 10’luk Sınırı Aşması ve Kamu İhale Kurumunun Uygun Görüşünün Alınmaması

24. İhaleye Katılan Aday veya İsteklilerin İhale Kontrol Sisteminden Kontrol Edilmemesi

25. Piyasa Fiyat Araştırması Yapılmadan Özel Hakka Sahip Olmayan Kişiden Doğrudan Temin Suretiyle Hizmet Temin Edilmesi

26. Geçici Görevlendirmelerin Mahsup İşlemlerinde Mevzuata Aykırı Uygulamalar Yapılması

27. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Belediye Şirketinde İşçi Statüsüne Geçirilme İşlemlerinin Hatalı Yapılması

28. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Olmadan Faaliyet Gösteren İşyerlerinin Bulunması

 

OTOPARK İŞİNDE USULSÜZLÜK VAR

Sayıştay denetçileri Seferihisar’da otopark ihalelerinde yaptıkları incelemede belediyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkisinde olan ilçe içerisindeki otopark alanlarını Seferihisar Belediyesi’nin kendisinin ihaleye verdiğini belirledi. Müfettişler yüzlerce aracın park edeceği alanların spor kulübüne 3 yıllığına Seferihisar Belediyesi tarafından kiralandığını ortaya çıkardı. Raporda otopark usulsüzlüğü şöyle yer aldı:

‘ Yapılan incelemelerde büyükşehir belediyesi görev ve sorumlulukları kapsamında yer almasına rağmen Seferihisar ilçe belediyesi tarafından ihale yapılarak yol üstü otoparkların kiraya verildiği görülmüştür. Büyükşehir belediyelerinde, ilçe belediyelerinin yol üstü otopark işletebilmesi mümkün değildir. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde de yol üstü otoparklar idarenin iştiraki konumunda olan İzelman AŞ’ye meclis kararı ile işlettirilmektedir.

3 YILLIĞINA 20 BİN LİRAYA KİRALANMIŞ

Yapılan incelemede Belediye encümeninin 25/06/2015 tarihli kararı ile açık ihale usulü ile 3 yıllığına 20.100.00 TL bedelle spor kulübü derneğine cadde ve sokak üstlerini otopark alanları olarak belirleyip kiraladığı tespit edilmiştir.’

EĞLENCE YERLERİNDEN VERGİ ALINMAMIŞ

Seferihisar Belediyesi’nin ilçe içerisindeki eğlence yerlerinden vergi almadığı böylelikle belediyeyi maddi zarara uğrattığı Sayıştay raporlarına yansıdı. Raporda bu bölümde şöyle denildi:

Belediye sınırları içerisinde yer alıp eğlence hizmeti sunan işletmeler için Eğlence Vergisi tahakkukunun yapılmadığı, bu suretle Belediyenin gelir kaybına uğradığı tespit edilmiştir. İzmir Seferihisar Belediyesi mücavir sınırları içerisinde yer alan ve yukarıdaki mahiyette faaliyet gösteren işyerlerinin bulunmasına rağmen herhangi bir tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılmamıştır. İdare tarafından söz konusu iş yerlerinden eğlence vergisi alınmamasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve idare gelirlerini olumsuz etkilediği görülmüştür.

İHALELER TEK KİŞİYE VERİLMİŞ

Sayıştay denetçilerinin Seferihisar Belediyesi ile ilgili yaptıkları incelemede özellikle ihaleler mercek altına alınmış. İhalelerin hemen hepsinde ise kanuna aykırılık belirlenmiş. İhaleler ile ilgili bölümlerde yapılan bir belirleme ise aynen şu şekilde kağıda dökülmüş.

 ‘Yapılan incelemede 127 adet taşınmaz kiralamasına ilişkin ihalelerin açık ihale usulü ile yapılmasına rağmen teklif edilen bedellerin uygun görülmediği gerekçesi ile 2886 sayılı Kanun’un 49’ncu maddesi gereğince pazarlık usulüne bırakıldığı tespit edilmiştir. Belediye bu yöntemle kanuna aykırı olarak ihaleleri pazarlık usulü ile tek kişiye vermiştir. Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerle, belediyenin mülkiyetinde bulunan taşınmazların pazarlık usulü ile kiralanması mümkün olmayıp mevzuata aykırı bir işlem tesis edildiği değerlendirilmektedir.

TEKEL BAYİ SU SPORLARI MERKEZİ OLMUŞ

Belediyenin mülkiyetinde bulunmayan devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan (kıyı alanında yer alan) alanın üzerinde yer alan büfenin Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile protokol (kullanım sözleşmesi) yapılmaksızın kiraya verildiği tespit edilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu büfenin amacı dışına çıkarak işyerini su sporları merkezine dönüştürdüğü görülmüştür. 

 

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve temizellergazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.